AKASHA आकाश

In the ancient philosophy of India, is a word that means ''Heaven'', ''Space'', or ''AETHER'' / आकाश. Ether, which is the fifth element that permeates the universe. In accordance with the philosophy of yoga, is the first material element created by the astral world and its main characteristic is the sound.

 

Στην αρχαία φιλοσοφία της Ινδίας, είναι μια λέξη που σημαίνει ''Ουρανός'', ''Χώρος, ή ''ΑΙΘΕΡΑΣ’’ / आकाश. Αιθέρας, το οποίο είναι το πέμπτο στοιχείο που διαπερνά το σύμπαν. Διαφορετικά, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της γιόγκα, είναι το πρώτο υλικό στοιχείο που δημιουργείται από τον αστρικό κόσμο. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο ήχος.

  Welcome वेल्चोमे to our center

Akasha Center, is an organization offering a wide range of activities in Yoga, Tantra, Arts, Complementary and Alternative therapies by qualified professionals.

Each department of the center includes a number of classes, courses, seminars, workshops and one-to-one sessions, and covers a variety of subjects from ancient, contemporary and interdisciplinary practices.

Galileo once said: "There is nothing we can teach to people, we can only help them discover it within themselves."

This is also our intention: to provide effective tools and methods through yoga, tantra, arts and holistic therapies for the development of human potential into the path of self-Transformation and Evolution. We do not offer conventional medical treatment. Yoga, Meditation, Tantra, Arts, Holistic Therapies, etc., have therapeutic properties on the human body and psyche in a simple way as an alternative self-therapy.

 

Το Αkasha, είναι οργανισμός, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη Γιόγκα, Τάντρα, Τέχνες, Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες από εγκεκριμμένους επαγγελματίες.

Κάθε τμήμα του κέντρου περιλαμβάνει σειρές μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και ατομικών συνεδριών, και καλύπτει ποικιλία θεμάτων, από αρχαίες, σύγχρονες και διεπιστημονικές πρακτικές.

Ο Γαλιλαίος είπε κάποτε: "Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να διδάξουμε στους ανθρώπους, μπορούμε μόνο να τους βοηθήσουμε να το ανακαλύψουν μέσα τους."

Αυτή είναι επίσης η πρόθεσή μας, να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε αποτελεσματικές μεθόδους μέσα από την φυσική άσκηση του σώματος και την ηρεμία του νου για την ανάπτυξή μας στο δρόμο της αυτογνωσίας. Σκοπός μας είναι η εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων.

Αναφέρουμε ότι δεν προσφέρουμε κλασική ιατρική θεραπεία. Η γιόγκα, ο διαλογισμός, οι τέχνες, το μασάζ, η ηχοπουνκτούρα κ.α. έχουν θεραπευτικές ιδιότητες πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό και ψυχισμό με απλό τρόπο εναλλακτικής αυτόθεραπείας.

MARILENA SHYAMA SHAKTI

Founder Marilena Shyama Shakti CYT® is an artist and instructor of yoga, founder and director of the center. She studied painting and art history at the Academy of Fine Arts in Czech Republic, where she graduated with a Bachelor of Fine Arts in 2001 and a Master of Fine Arts in 2004. During her studies she practice, study and worked with traditional hatha yoga, tantra yoga, meditation, laya yoga and many more. She became a yoga instructor at the approved international Resonance Center member of Atman Federation in 2003. Later on she took she became GroovyKids ® yoga teacher in 2012, Swaha Aerial yoga teacher in 2013 and Unnata® Aerial Yoga teacher in 2014. She is certified as a MASTER YOGA TEACHER 500hr CYT® from the International Yoga Alliance. She is a certified VEDIC ART practitioner. Her last training as a practitioner in 2014 was on Mindfulness Meditation.
She has been teaching yoga since 2003 starting in Praque of Czech Republic and she continue teaching Yoga, Meditation, Yoga Theory and Philosophy and also Tantra in Cyprus at her own center and in Greece since 2006. In 2010 she continue creating AKASHA CENTER. She practice yoga since the age of 15, starting at her own.
She has written and published articles on yoga and esotericism, in various magazines and in her own column for the magazine PURPLE of Politis newspaper. She has work as a fine art teacher at her own fine art center and on schools, winning Pancyprian first places with her students art work. She has conducted seminars in yoga and tantra and fine arts and she has exhibited her art-work in Cyprus and abroad, being continuously an active artist.

 

Μαριλένα Σιαμμά Σάκτι CYT® είναι καλλιτέχνης και εκπαιδεύτρια γιόγκα, ιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου. Σπούδασε ζωγραφική και ιστορία της Τέχνης στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Τσεχίας, όπου αποφοίτησε με Bachelor of Fine Arts το 2001 και με Master of Fine Arts το 2004. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ασχολήθηκε με τη θεωρεία και πρακτική της Γιόγκα, Διαλογισμού και τη Tάντρα ενώ παράλληλα έγινε εκπαιδεύτρια στο εγκεκριμένο διεθνές Atman Federation το 2003. Αργότερα πήρε το δίπλωμα Groovykids® teacher το 2012 και Swaha Aerial yoga teacher το 2013 και το 2014 εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε Unnata® Aerial Yoga teacher in 2014. Ειδικεύτηκε στο Prenatal & Postnatal Yoga το 2015, όπως και στο Baby Yoga. Έχει αναγνωριστεί με το τίτλο MASTER YOGA TEACHER 500 ωρών CYT® από International Yoga Alliance. Παρακολουθεί και προσφέρει σεμινάρια, εργαστήρια και master classes στη Κύπρο και το εξωτερικό. 
Άρχισε να διδάσκει στην Πράγα της Τσεχίας το 2003 και από το 2006 διδάσκει γιόγκα, διαλογισμό, θεωρεία και φιλοσοφία του συστήματος της Γιόγκα καθώς και Τάντρα στην Κύπρο. Το 2010 συνεχίζει με το κέντρο Akasha Center.
Δίδαξε εικαστικές τέχνες στο δικό της εργαστήρι τεχνών και σε σχολεία πετυχένωντας πρώτες θέσεις σε Πανκύπριους διαγωνισμούς αλλά και σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Έχει γράψει άρθρα με θέμα τη γιόγκα και τον εσωτερισμό, σε διάφορα περιοδικά και σε δική της στήλη στο περιοδικό PURPLE της εφημερίδας Πολίτης. Έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια στη Γιόγκα και την Τάντρα και έχει εκθέσει δουλειά της στην Κύπρο και το εξωτερικό, συνεχίζοντας την ενεργό δράση της ως καλλιτέχνης.

KARMA YOGIS / VOLUNTEERS

Our aim is to creat a wonderful community of people who love esoterism, arts, yoga, tantra, spirituality and want to grow up in a special path of life.

Karma yoga / कर्मन् योग , or the "discipline of action", is often understood as a yoga of selfless (altruistic) service. Literally translates to the path of union through action and is described as a way of acting, thinking and willing by which one orients oneself toward realization by acting in accordance with one's duty (dharma) without consideration of personal self-centered desires, likes or dislikes. One acts without being attached to the fruits of one's deeds. (wikipedia.org)
At the Akasha Center offers a Karma Yoga program and is specifically built as an exchange of energy between you and the center.  Our intention is to create a community service offering opportunities for personal growth and making our services accessible to everyone.
If you are interested to be part of the community then you can become (if you like) a karma yogi / yogini (volunteer), helping on what is available and you choose what works best for you. In exchange you will receive free yoga classes and / or therepies!

 

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας υπέροχης κοινότητας ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν τον εσωτερισμό, τις τέχνες, γιόγκα, τάντρα, διαλογισμό, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της πνευματικότητας και έχουν ως σκοπό την εξέληξη τους.

Κάρμα γιόγκα / कर्मन् योग , ή η «πειθαρχία της δράσης», συχνά εκλαμβάνεται ως η γιόγκα της ανιδιοτελούς (αλτρουιστικής) υπηρεσίας. Κυριολεκτικά μεταφράζεται ως το μονοπάτι της ένωσης μέσω της δράσης και περιγράφεται ως ένας τρόπος δράσης, σκέψης και πρόθυμίας από το οποίο κάποιος προσανατολίζει τον εαυτό του προς υλοποίηση, ενεργώντας σύμφωνα με το καθήκον (dharma) του, χωρίς να λημβάνει υπόψη τις προσωπικές και εγωκεντρικές επιθυμίες, συμπάθειες ή αντιπάθειες.Ένας πράτει χωρίς να συνδέεται με τους καρπούς των πράξεών του. (wikipedia.org)

Το κέντρο Akasha προσφέρει το πρόγραμμα Κάρμα Γιόγκα το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο ως ένας τρόπος ανταλλαγής ενέργειας ανάμεσα σε εσάς και το κέντρο. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία να προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και να καθιστά τις υπηρεσίες μας προσβάσιμες σε όλους.

Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της κοινότητας, τότε (αν θέλετε) μπορείτε να γίνετε ένας κάρμα γιόγκι / γιογκίνι (εθελοντής), βοηθώντας σε ότι είναι διαθέσιμο και σε ότι μπορείτε, επιλέγοντας αυτό που είναι καλύτερο για σας. Σε αντάλλαγμα θα λάβετε δωρεάν μαθήματα γιόγκα και / ή θεραπείες!

© 2017 Akasha Yoga Center  Design by Marilena Shyama Shakti. All rights reserved. Proudly created with Wix.com