WORKSHOPS

During the year, we offer a range of activities, events, workshops, trainings, gatherings, open to everyone. Our aim is to create an enviroment friendly to everyone who would like to learn more, experiance more, relax, have fun and educate.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, προσφέρουμε μια σειρά από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις, ανοικτά σε όλους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για όλους όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα, να έχουν εμπειρίες, να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν και να εκπαιδευτούν σε τομέις που τους ενδιαφέρουν.

OPEN YOGA DAY CYPRUS  

The OPEN YOGA DAY CYPRUS is a non-profit organization which start with its first event on the 27th of September 2015. Our goal is to establish an institution with yearly annual movable events in all towns of the island. Special element of this event is to take place in public and key locations where will be an interaction with people. The idea is inspired by similar events from abroad and the aim is to promote physical and mental health, well-being, collectivity and unity.

It is an open organization and invitation to the entire public of Cypriots and foreigners living or visiting our island, to practice yoga outdoors in the city. All yoga teachers from all over the island and students are welcome so that collectively we can reach the purpose of our organization! In teaching are different and derive from all studios in Cyprus and abroad. The public can attend for free of charge the whole program.

The event is non-profit and all who are involved such as organizers, teachers and helpers, volunteer their valuable assistance at the event and we thank them all!volunteer their valuable assistance in the event and we thank them allvolunteer their valuable assistance in the event and we thank them all!

DETAILS ON FACEBOOK PAGE: OPEN YOGA DAY CYPRUS

 

Το OPEN YOGA DAY CYPRUS είναι μια μη κερδοσκοπική διοργάνωση η οποία κάνει την έναρξη της στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 με την πρώτη εκδήλωση. Στόχος μας είναι να καθιερωθεί ως θεσμός με εκδηλώσεις μετακινούμενες κάθε χρόνο σε άλλη πόλη του νησιού.  Στοιχείο της διοργάνωσης είναι να λαμβάνει χώρα σε κομβικά σημεία όπου υπάρχει κοινό, έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Η ιδέα είναι εμπνευσμένη από παρόμοιες εκδηλώσεις στο εξωτερικό και έχει ως στόχο να προάξει και να προωθήσει τη σωματική και ψυχική υγεία, την ευεξία, συλλογικότητα και ενότητα.

Είναι μια ανοικτή διοργάνωση και πρόσκληση προς όλο το κοινό των κυπρίων και ξένων που ζουν ή επισκέπτονται το νησί μας, για πρακτική εξάσκηση στη γιόγκα σε ανοικτό χώρο της πόλης. Όλοι οι δάσκαλοι γιόγκα από όλο το νησί και οι μαθητές τους είναι ευπρόσδεκτοι έτσι ώστε συλλογικά να φτάσουμε στο σκοπό της διοργάνωσης μας! Στη διδασκαλία συμβάλλουν κάθε χρονιά διαφορετικοί δάσκαλοι από όλα τα στούντιο της Κύπρου και του εξωτερικού. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν όλο το πρόγραμμα.

Η εκδήλωση έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και όλοι οι διοργανωτές, οι δάσκαλοι και οι βοηθοί που λαμβάνουν μέρος προσφέρουν εθελοντικά την πολύτιμη τους βοήθεια και τους ευχαριστούμε όλους!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ FACEBOOK PAGE: OPEN YOGA DAY CYPRUS

YOGATHON / YOGA MARATHON
annual event

Annual event since 2009. An experience that will make you fly! The practice of HATHA YOGA and the simultaneous activation of all the chakras, PRANAYAMA and bandas activate all the mokshas, bringing to the body a feeling of incredible lightness and freedom. The continuous movement combined with the PRANA and mantras for a protracted period of time offers wellness.
 

Μια εμπειρία που θα σας απογειώσει! Η εξασκηση της ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των τσάκρας, η ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ και τα μπάντας ενεργοποιούν όλα τα μόκσας, φέρνοντας στο σώμα ένα αίσθημα απίστευτης ελαφρότητας και ελευθερίας. Η συνεχής κίνηση της ΣΟΥΡΥΑ ΝΑΜΑΣΚΑΡ σε συνδυασμό με την ΠΡΑΝΑ και τα μάντρας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα προσφέρει ευεξία.

MEDITATION MARATHON
annual event

Annual event since 2009. An experience that will uplift you! Meditation Marathon aim is to bring us closer to our higher Self and our inner world, finding our abilities, limmitations, our propose, our brain way of action, the power of our energies, chakras, etc. The practice of “mental” YOGA with techniques of simultaneous activation of all the chakras and the deeper meditation LAYA YOGA, JAPA YOGA, MANTRA YOGA will uplift you.

 

Μια εμπειρία που θα σας απογειώσει! Ο Μαραθώνιος διαλογισμού έχει ως σκοπό να μας φέρει πιο κοντά στο ΕΙΝΑΙ μας και στον εσώτερο μας κόσμο, ανακαλύπτωντας τις ικανότητες μας, τους περιορισμούς μας, το τρόπο λειτουργείας του μυαλού μας, τη δύναμη των ενεργειών, των τσάκρας κτλ. Η εξάσκηση της «διανοητικής» ΓΙΟΓΚΑ με τεχνικές ταυτόχρονης ενεργοποίησης όλων των τσάκρας και ο βαθύτερος διαλογισμός LAYA YOGA KAI JAPA YOGA θα σας απογειώσει.

RETREATS

The big advantage with a retreat is that the obstacles that are there in your daily life - the concerns and anxieties, the habitual routines - are cut off. It's a great gift for your mind, body and soul! It gives you an opportunity to experience and taste the experience of "just being", free from the distractions and responsibilities of day to day life. Its a great way to “unplugged” for 2 days, to recover a sense of well-being.

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα ενός retreat είναι ότι αποστασιωποιούμαστε από τα εμπόδια που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή - τις ανησυχίες,  αγωνίες και τη ρουτίνα. Είναι ένα μεγάλο δώρο για το μυαλό, το σώμα και την ψυχή! Μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να γευτούμε την εμπειρία του ''είναι'' μας, χωρίς περισπασμούς και τις διάφορες ευθύνες της καθημερινής ζωής. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να "αποσυνδεθούμε" για μερικές μέρες, ανακτώντας την αίσθηση ευεξίας.

AKASHA SPIRAL MEDITATION
annual event

Description: An experience that will uplift you! A unique way to meditate in a group, increasing the etheric energy of the body, transcending the mind and emotions on a spiritual level, expanding consciousness, opening to a superior stage of evolution of humankind.! Aims at the awakening of individuals and groups who participate to these meditations, for bringing into awareness the presence of Cosmic Consciousness. With this experience, every individual can have access to the universal dimension that exists in potential in every soul.

INFORMATION: Suitable for everyone of 16 years old and over, regardless of physical condition. No previous experience is needed. / Duration differs in each spiral meditation.

 

Περιγραφή: Μια εμπειρία που θα σας απογειώσει! Ένας μοναδικός τρόπος για να διαλογιστείται  ομαδικά, αυξάνοντας την αιθερική ενέργεια, υπερβαίνοντας το μυαλό και τα συναισθήματα σε πνευματικό επίπεδο, επεκτείνωντας της συνείδηση, ανοίγωντας σε ένα ανώτερο επίπεδο της εξέλιξης της ανθρωπότητας! Στοχεύει στην αφύπνιση κάθε ενασκούμενου και των ομάδων που συμμετέχουν, στο να φέρουν συνειδητότητα στην παρουσία της κοσμικής συνείδησης. Με αυτή την εμπειρία, κάθε άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση στην καθολική διάσταση που υπάρχει εν δυνάμει σε κάθε ψυχή .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατάλληλο για όλους 16 ετών και άνω, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης / Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία / Διάρκεια διαφέρει σε κάθε διαλογισμό. 

© 2017 Akasha Yoga Center  Design by Marilena Shyama Shakti. All rights reserved. Proudly created with Wix.com